Zásady ochrany osobních údajů TJ Sokol Medlánky p. s.

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

Základní pojmy

Subjekt údajů = Vy: Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce = my: Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel: Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě pokynů správce.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen "ÚOOÚ").

Dítě: Dítětem se rozumí nezletilá fyzická osoba docházející do TJ Sokol Medlánky z.s. obvykle ve věku od 0.5 roku do 18 let.

Zákonný zástupce: Zákonným zástupcem dítěte se rozumí zpravidla rodič či soudem jmenovaný poručník.

Smluvní partneři:Smluvními partnery jsou osoby podnikající i nepodnikající, se kterými máme uzavřenou jakoukoliv smlouvu. Může se jednat zejména o vztahy nájemní nebo dodavatelské.

· Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je TJ Sokol Medlánky z.s.,

IČO: 64330206se sídlem Meruňková 364/10, 621 00 Brno (dále jen: "správce").

 • Kontaktní údaje správce jsou:

TJ Sokol Medlánky z.s.

Meruňková 364/10, 621 00 Brno

sokolmedlanky@seznam.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

· Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Prezentace aktivit dětí a dospělých
 • Propagace spolku
 • Potřeba kontaktu na členy rodiny dětí z důvodu vyzvedávání, informování a aktivit pro děti
 • Plnění povinností v oblasti účetnictví a dotačních programů
 • Vymáhání případných pohledávek

· Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

· Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (maximálně po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

· Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen "příjemci").

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv, zejména: o externí účetní

orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, zejména:

o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a další ústřední orgány státní správy,

o orgány sociálně-právní ochrany dětí, o zdravotní pojišťovny, o Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení,

• jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje ani osobní údaje Vašich dětí nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

· Vaše práva jako subjektu údajů

 • Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.
 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
 • Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.
 • Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
 • Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.
 • Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

· Závěrečná ustanovení

 • Odesláním přihlašovacího internetového formuláře, podepsáním přihlášky do klubu nebo přílohy přihlášky k aktivitám spolku potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře nebo vlastnoručním podpisem. Zaškrtnutím souhlasu nebo vlastnoručním podpisem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2019